Historik

Visby Arbetareförening bildades den 28 maj 1873.
Enligt föreningens stadgar skulle dess ständiga syfte vara:
”Enighet och broderlig vänskap, till befordrande av upplysning
och samband mellan de särskilda samhällsklasserna,
gemensamt verkande för allt som bereda medlemmarna nytta
och trevnad, samt laglydig strävan efter egen förbättring och
allmänt väl”.

Föreningens första ordförande blev A.G.F. Rydström.
Längsta tiden som ordförande satt Axel Danielsson, nämligen i
42 år. För närvarande föres klubban vid föreningens sammanträden
av Kent Pettersson.

Vid föreningens bildande intogs 20 personer som medlemmar i
föreningen. Senaste medlemsnumret i föreningen är 1552. För
dagen är medlemsantalet 127 stycken. Föreningen har under de
gångna åren haft många aktiviteter på sitt program. Bland annat
anordnades år 1876 läsesalong där ett 50-tal tidningar från hela
Sverige gratis ställdes till medlemmarnas förfogande.
År 1879 övertog medlemmarna i egen regi läsesalongen samt
anskaffade ett bibliotek för bokutlåning till medlemmarna.
Biblioteksverksamheten nedlades år 1961 i samband med att
lokalerna uthyrdes. Bokbeståndet överfördes, helt utan ersättning,
till Visby Stadsbibliotek.

På 1880-talet bildades Visby Arbetareförenings manskör. Den
var verksam till omkring år 1930. Den framträdde vid många
tillfällen till åhörarnas förnöjelse. Dirigent under de senaste
verksamma åren var Henry Engström.
Visby Arbetareförenings Teater tillkom 1902. Verksamheten
uppehölls till omkring år 1950. Många av Sveriges förnämsta
skådespelare har uppträtt på föreningens scen. Bland andra
Visbyfödda Hjördis Pettersson samt Karl-Gerhard som debuterade
här.
På förslag av J. Vallin bildades den 7 mars 1880 en så kallad
10-öresfond för hjälp till beklädnad av fattiga barn i Visby.
Den ägde bestånd i några år men verksamheten övertogs sedan
av sällskapet Jultomtarna.

Visby Arbetareförenings Föreläsningsanstalt bildades den 29
september 1898 och fortsatte fram till 1950-talet då verksamheten
övertogs av Visby Stad, vilken drev densamma under
flera år i Visby Arbetareförenings namn, men sedan sjuttiotalet
har ingen verksamhet förekommit då numera Gotlands Bildningsförbund
står för föreläsningsverksamheten i Visby. Föreläsningsföreningen
har därför nerlagts. Föreläsningarna har under åren varit uppskattade och mycket välbesökta.
Föreläsare från hela Sverige har besökt föreningen och där hållit föreläsningar.
Visby Arbetareförenings Begravningskassa bildades den 16
januari 1901 och verkade fram till år 1957. De frivilligt anslutna
medlemmarna betalade 1 krona per dödsfall bland medlemmarna
och den sammanlagda summan utbetalades till den
avlidnes efterlevande. År 1957 avlöstes begravningskassan av
en grupplivförsäkring i Försäkringsbolaget Folksam. På grund
av den stigande medelåldern bland medlemmarna skrevs
försäkringen om den 1 januari 1974 till en fast premie på 30
kronor per år och medlem, dödsfallsersättningen varierade
år till år, allt efter åldersomsättningen i föreningen.
1984 upphörde försäkringensedan Folksam sagt upp avtalet.
Visby Arbetareförenings nuvarande fastigheter, belägna i
kvarteret Stopet 11 i Visby inköptes 1892 av Konsul J.N. Kinberg
för ett pris av 12.500 kronor.

Arbetareföreningens gamla teater- och föreningslokal byggdes
år 1893. Byggkostnad omkring 10.000 kronor.
På byggplatsen fanns förut en gammal lada.
Under krigsåren 1944-1945 anlände många flyktingar till
Gotland. Enligt uppgift cirka 10.000 stycken. Föreningens lokal
användes då i ganska stor utsträckning till flyktingförläggning.
Åtskilliga var de som fick sin första fristad hos oss. Ofta var det
sargade människor som efter sin strapatsrika färd över Östersjön
i små enkla båtar, fick glädja sig åt att få lite mat och tak över
huvudet. Arbis var en både populär och omtyckt förläggning.
I nämnda lokaler bedrev föreningen sedan sin verksamhet fram
till den 1 mars 1961 då föreningen på anmodan från Visby Stad,
uthyrde den samma till telefon AB L.M. Ericsson i Stockholm,
som där under 5 år hade sin första verkstadsrörelse på Gotland.
Sedan den 1 juli 1966 och fram till den 1 januari 1975 hyrdes
lokalerna av firma Liljeborgs Möbelaffär som där hade sitt möbellager.
Från och med den 1 januari 1975 hyrdes lokalerna av Jehovas
Vittnen, som där på egen bekostnad ombyggt lokalen till kyrkorum
med tillhörande utrymmen och där bedrivit sin verksamhet.
Bostadsfastigheten på Kinbergs plats fick år 1951 sitt nuvarande
utseende då densamma påbyggdes med ytterligare en våning till
3-våningshus. Fastigheten innehåller numera en 3-rums, en
4-rums och två 6-rumslägenheter. En garagebyggnad som inrymmer
5 garage, uppfördes år 1958 för en kostnad av 15.000
kronor. Garagen i fråga uthyres. På gården har under senare år
iordningsställts biluthyrningsplatser.

Då föreningen sedan år 1967 på grund av uthyrning av den
gamla föreningslokalen, varit utan egen möteslokal, beslöt föreningen
år 1967 ombygga en mot S:t Michaelsgränd gränsande
gammal flygelbyggnad till ny föreningslokal. Denna lokal kom
att inrymma möteslokal, kök, styrelserum, hall och två toaletter
samt ett outnyttjat vindsutrymme.

Byggnaden stod färdig sommaren 1968. Byggkostnad omkring
100.000 kronor. Byggnadens utformning blev, enligt samstämmiga
utlåtanden, mycket lyckad och föreningen fick på detta sätt
åter eget tak över huvudet. Föreningslokalen användes främst till
egna sammanträden, men uthyres även till fester, kurser och
andra aktiviteter.

År 1982 lämnades föreningens handlingar och övriga viktiga
papper till Landsarkivet i Visby för arkivering genom kassören
Willy Petterssons försorg.
31 december 1988 lämnade Jehovas Vittne oss som hyresgäst
och flyttade därefter in i egna nybyggda lokaler öster om Visby.
Den 1 januari 1989 flyttade den nya hyresgästen AB Visby
dansskola in i lokalerna. Efter diverse inre reparationer på hyresgästens
bekostnad blev lokalerna verkligt fina och ändamålsenliga.
I och med detta återställdes lokalernas ursprungliga kulturella
anda som alltid varit rådande i denna lokal nu har kommit åter.

Den 18-19 september 1993 firade föreningen sina 120 år.
Festligheterna avhölls på Toftagården med ett åttiotal närvarande.
Föreningen erhöll mycket uppvaktning och då speciellt
från övriga broder föreningar i Sverige och Norge. Under
samma veckoslut stod föreningen som arrangör för Nordens
samarbetande Arbetareföreningars konferens. Ett arrangemang
som blev mycket lyckat och som uppskattades av samtliga deltagare.
Det ströddes många rosor för Visby Arbetareförening
innan gästerna återvände till fastlandet. Efter diverse förhandlingar
med Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Gotlands län,
beslutades av nämnda myndighet den 20 september 1994 att
fastigheten skulle byggnadsminnesförklaras med allt vad detta
skulle komma att innebära för den fortsatta skötseln av fastigheten.
Undantaget från byggnadsminnesförklaringen blev den
lokal som är uthyrd till Visby Dansskola, samt befintlig garagebyggnad.
Under sensommaren och hösten 1995 utfördes den renovering
av fastigheten som tidigare beslutats av kulturmiljöenheten vid
länsstyrelsen. Renoveringen innebar att fastighetens fasad putsades
och färgades om i en behaglig gammaldags färgton, fönsterbågar
och karmar målades om, kupor och rännor, samt även
stuprör byttes ut och ersattes med galvaniserad plåt så att hela
fastigheten kom att ge ett intryck av äldre bebyggelse. Föreningens
del av projektet var kostnadsberäknat till lite över 900.000 kronor.

Vår del av kostnaden kom att belöpa sig till cirka 200.000 kr.
Föreningen lät även montera en centralantenn för bättre
TV-mottagning i hyreslägenheterna.
Under 1996 avled en av föreningens äldsta hyresgäster, fru
Märta Carlsson som bott i fastigheten i 45 år. Med anledning av
detta blev en lägenhet ledig för en ny hyresgäst och i samband
med detta helrenoverades även en av de andra lägenheterna.
1997 blev ett dystert år för föreningen då vår mycket omtyckte
ordförande Stig Jonasson lämnade det jordiska. Stig hade
många goda vänner, inte bara i föreningen, utan även bland
våra broder föreningar och många, många andra. Sven Westfält
fick därmed överta ordförandeskapet för den del av året som
återstod. Vid valen för år 1998 omvaldes Sven Westfält till
föreningens ordförande. Under året jubilerade föreningen med
att ha varit verksam i 125 år. Festligheterna, med medlemmarnas
damer inbjudna, anordnades i Odd Fellows lokaler. Kvällen
blev lyckad med god mat, trevlig samvaro och dans kvällen
lång.
Under året har även en hel del underhåll och förbättringar genomförts
också under året i lägenheterna. Under 1999 tvingades
föreningen till omfattande reparationer i föreningslokalen med
anledning av en stor vattenskada. Tvättstugan målades om och
en ny torktumlare införskaffades. Under året erhöll föreningen
erhållit en donation i form av en oljemålning föreställande en
av våra gamla medlemmar nämligen Axel Danielson, som under
sin tid var föreningens ordförande i 42 år. (Se bild på sid
20). Dansskolan har på egen begäran fått sin kontraktstid ändrad
från fem till ett år. År 2000 genomfördes stora renoveringar
och en viss ombyggnad av den lokal som Dansskolan hyr av
föreningen. Kostnaden för hela arbetet belöpte sig på 1.290.262
kronor. Föreningen fick själv stå för hela kostnaden då Länsstyrelsen
inte hade några pengar till detta ändamål. Under året har
även fjärrvärme installerats i hela hyresfastigheten och delvis i
dansskolans lokaliteter. Vid decembermötets val avgick på
egen begäran Sven Westfält från ordförandeposten. Till ny ordförande
valdes Sture Nilsson. Sture har varit medlem i föreningen
sedan 1969. 2001 blev det år då föreningens hyresgäst
Visby dansskola avslutade sin verksamhet i våra lokaler, efter
att ha varit verksamma där i tretton år. Till ny hyresgäst med
tillträde 2002-01-01 utsågs Elfrida André gymnasiet
(Högskolan Gotlands Kommun) med en kontraktstid på 5 år.
Under hösten tilläggsisolerades vindsutrymmet i dansskolans
lokaliteter till en kostnad av 100.000 kronor. Även i stora
fastigheten fick föreningen en ny hyresgäst från och med
2001-12-01. Detta gällde den fastighet som tidigare innehöll en
tandläkarpraktik. I och med detta togs praktikdelen bort och två
rum för vanligt boende iordningställdes. I samband med detta
gjordes en del moderniseringar i lägenheten. Även porten i fastigheten
mot Kinbergs plats restaurerades och fjärrvärme färdiginstallerades
i samtliga fastigheter.
Under år 2003 fyllde föreningen 130 år, detta celebrerades med
en festlighet i Visby för ett 75-tal deltagare varav ett 40-tal från
våra broder föreningar på fastlandet. Föreningen uppvaktades
med många stiliga presenter, vackra ord och välgångsönskningar
av de gästande föreningarna. Arrangemanget blev mycket
lyckat och uppskattat av de närvarande. Vid detta tillfälle hade
vi glädjen att för första gången förevisa vår nya Fana. Vi hade
även utsetts att vara värd för Nordens samarbetande Arbetareföreningarnas
konferens.
Konferensen avhölls i vår föreningslokal under mycket bra anslutning
och föreningen fick en eloge för ett väl genomfört arrangemang.
Föreningslokalen som var en aning sliten efter många års användning
iordningsställdes 1967 och renoverades för 110.000 kr
och för detta fick föreningen en mycket fin lokal ommålad, nytt
golv, nytt tak och ny armatur mm.
Föreningen tog beslut om att det vindsutrymme som är beläget
ovanför föreningslokalen skulle inredas och detta utfördes sedan
på frivillig väg av föreningsmedlemmarna.
Under år 2003 avled två av de riktigt gamla kamraterna hedersordföranden
Eric Jolby och hedersledamoten Åke Edvardsson.
Föreningens ordförande Hans Gärdeklev avgick 2004 efter endast
1 år på posten på grund av tidsbrist och han efterträddes av
Kent Pettersson. En av föreningens större profiler, bibliotekarien
Gustaf Fritz, lämnade det jordiska i en ålder av 82 år. Gustaf
hade varit medlem sedan 1977 och deltog tidigare med stort
nöje i kortspelet.
Under 2004 påbörjades så arbetet med att inreda vinden till
föreningslokalen. Eftersom kompetens fanns inom föreningen
inom alla nödvändiga områden, klarades projektet av till mycket
förmånliga kostnader. Nämnas kan att teglen till de murade
valven kom från gamla A7 och alltså har över 100 år ”på nacken”.
Ansvarig för projektet var Olav Lindahl.
Föreningens ”allt i allo”, Karl-Erik Pettersson hade avsagt sig
omval i styrelsen efter att i många år ha innehaft ett flertal olika
poster. Han har varit medlem sedan 1976 och han avtackades
för ett uppoffrande arbete för föreningen och utsågs till hedersledamot.
Föreningen hade tyvärr också hamnat i en rättsprocess
angående ett nybygge på en angränsande tomt. Tomtägaren
hade för avsikt att uppföra ett trevåningshus som helt skulle
skymma havsutsikten för våra fastigheter. Ärendet överklagades
ända till regeringsrätten, men våra yrkanden avslogs.
De unika väggmålningarna från 1700-talet i en av föreningens
lägenheter hade behov av restaurering och arbetet utfördes i
regi av länsstyrelsen. Under 2005 slutfördes arbetet med inredning
av vinden och ett flertal sammankomster anordnades i den
trivsamma miljön. Vår hedersmedlem Karl-Erik Pettersson
invaldes i styrelsen för Nordens Samarbetande Arbetareföreningar
som förste medlem från vår förening. Golfmästerskapet
för de anslutna föreningarna anordnades också för första
gången av vår förening och vi fick många lovord för vårt arrangemang.
Föreningen fick också tillfälle att marknadsföra sig
medialt genom att medverka i det populära radioprogrammet”Maris Café”.

2006 beslöts att återuppväcka verksamheten med humanitärt
bistånd till behövande, vilket är en av föreningens grundidéer.
En av föreningens grundidéer är humanitärt bistånd till behövande,
och man hade beslutat att åter profilera den delen.
10 000 avsattes till fadderverksamhet och stipendier till medlemmars
studerande anhöriga. Fadderverksamheten skall i första
hand bedrivas inom närområdet för att underlätta besök och
kontakter, och föreningens första fadder”objekt” blev den kombinerade
skolan/barnhemmet i Grostona i Lettland. Lagom till
jul lämnade en sändning med vinterkängor samt en hel del annat
Visby för vidare befordran till barnen i Lettland.
Tre representanter från föreningen reste sedan under våren till
Grostona, för att besöka barnhemmet, och man hade även med
sig bilen full av insamlade gåvor. Bland annat hade Gotlands
Kommun bidragit med datorer, som kom väl till pass i undervisningen.
På hemmaplan fortsatte arbetet med att renovera köket i föreningslokalen,
och i lägenheterna utfördes stambyte. Man tog
även beslut om att ersätta staketet på gården med en kalkstensmur,
samt att anlägga en uteplats i anslutning till muren. Föreningen
har under året gjort utbetalningar till Barncancerfonden,
barnhem i Lettland och stipendier till medlemmars anhöriga.
En av föreningens grundidéer är humanitärt bistånd till behövande,
och man hade beslutat att åter profilera den delen. 10000
avsattes till fadderverksamhet och stipendier till medlemmars
studerande anhöriga. Fadderverksamheten skall i första hand
bedrivas inom närområdet för att underlätta besök och kontakter,
och föreningens första fadder ”objekt” blev den kombinerade
skolan/barnhemmet i Grostona i Lettland. Lagom till jul
lämnade en sändning med vinterkängor samt en hel del annat
Visby för vidare befordran till barnen i Lettland.
Tre representanter från föreningen reste sedan under våren till
Grostona, för att besöka barnhemmet, och man hade även med
sig bilen full av insamlade gåvor. Bland annat hade Gotlands
Kommun bidragit med datorer, som kom väl till pass i undervisningen.

På hemmaplan fortsatte arbetet med att renovera köket i föreningslokalen,
och i lägenheterna utfördes stambyte. Man tog
även beslut om att ersätta staketet på gården med en kalkstensmur,
samt att anlägga en uteplats i anslutning till muren. Föreningen
har under året gjort utbetalningar till Barncancerfonden,
barnhem i Lettland och stipendier till medlemmars anhöriga.
Under 2009 har en del olika projekt genomförts, bla har en ny
sopbod byggts för att anpassa till nya bestämmelser för innerstadsfastigheter,
träplanket mot Rydbergs har ersatts av en
vitkalkad mur, och porten mot S:t Michaels gränd har restaurerats.
Hjälpverksamhet riktad mot vårt närområde fortsatte i och med
att föreningen medverkade vid ett barnhemsläger för barn från
Lettland. Föreningen lämnade också bidrag till skolfadderverksamhet
via PLAN, samt till Läkare Utan Gränser.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.