• Visby Arbetareförenings historia

HISTORIK

Visby Arbetareförening bildades den 28 maj 1873.

Enligt föreningens stadgar skulle dess ständiga syfte vara:

”Enighet och broderlig vänskap, till befordrande av upplysning

och samband mellan de särskilda samhällsklasserna,

gemensamt verkande för allt som bereda medlemmarna nytta

och trevnad, samt laglydig strävan efter egen förbättring och

allmänt väl.”
 

Föreningens första ordförande blev A.G.F. Rydström.

Längsta tiden som ordförande satt Axel Danielsson, nämligen i

42 år. För närvarande föres klubban vid föreningens sammanträden

av Kent Pettersson.
 

Vid föreningens bildande intogs 20 personer som medlemmar i

föreningen. Senaste medlemsnumret i föreningen är 1552. För

dagen är medlemsantalet 127 stycken. Föreningen har under de

gångna åren haft många aktiviteter på sitt program. Bland annat

anordnades år 1876 läsesalong där ett 50-tal tidningar från hela

Sverige gratis ställdes till medlemmarnas disposition.

År 1879 övertog medlemmarna i egen regi läsesalongen samt

anskaffade ett bibliotek för bokutlåning till medlemmarna.

Biblioteksverksamheten nedlades år 1961 i samband med att

lokalerna uthyrdes. Bokbeståndet överfördes, helt utan ersättning

till Visby Stadsbibliotek.
 

På 1880-talet bildades Visby Arbetareförenings manskör. Den

var verksam till omkring år 1930. Den framträdde vid många

tillfällen till åhörarnas förnöjelse. Dirigent under de senaste

verksamma åren var Henry Engström.

Visby Arbetareförenings Teater tillkom 1902. Verksamheten

uppehölls till omkring år 1950. Många av Sveriges förnämsta

skådespelare har uppträtt på föreningens scen. Bland andra

Visbyfödda Hjördis Pettersson samt Karl-Gerhard som debuterade

här.

 

På förslag av J. Vallin bildades den 7 mars 1880 en så kallad

10-öresfond för hjälp till beklädnad av fattiga barn i Visby.

Den ägde bestånd i några år men verksamheten övertogs sedan

av sällskapet Jultomtarna.
 

Visby Arbetareförenings Föreläsningsanstalt bildades den 29

september 1898 och fortsatte fram till 1950-talet då verksamheten

övertogs av Visby Stad, vilken drev densamma under

flera år i Visby Arbetareförenings namn, men sedan sjuttiotalet

har ingen verksamhet förekommit då numera Gotlands Bildningsförbund

står för föreläsningsverksamheten i Visby. Föreläsningsföreningen

har därför nerlagts. Föreläsningarna har

under åren varit uppskattade och mycket välbesökta. Föreläsare

från hela Sverige har besökt föreningen och där hållit föreläsningar.

Visby Arbetareförenings Begravningskassa bildades den 16

januari 1901 och verkade fram till år 1957. De frivilligt anslutna

medlemmarna betalade 1 krona per dödsfall bland medlemmarna

och den sammanlagda summan utbetalades till den

avlidnes efterlevande. År 1957 avlöstes begravningskassan av

en grupplivförsäkring i Försäkringsbolaget Folksam. På grund

av den stigande medelåldern bland medlemmarna skrevs

försäkringen om den 1 januari 1974 till en fast premie på 30

kronor per år och medlem, dödsfallsersättningen varierade

år till år, allt efter åldersomsättningen i föreningen.
1984 upphörde försäkringensedan Folksam sagt upp avtalet.

Visby Arbetareförenings nuvarande fastigheter, belägna i

kvarteret Stopet 11 i Visby inköptes 1892 av Konsul J.N. Kinberg

för ett pris av 12.500 kronor.
 

Arbetareföreningens gamla teater- och föreningslokal byggdes

år 1893. Byggkostnad omkring 10.000 kronor.

På byggplatsen fanns förut en gammal lada.

Under krigsåren 1944-1945 anlände många flyktingar till

Gotland. Enligt uppgift cirka 10.000 stycken. Föreningens lokal

användes då i ganska stor utsträckning till flyktingförläggning.

Åtskilliga var de som fick sin första fristad hos oss. Ofta var det

sargade människor som efter sin strapatsrika färd över Östersjön

i små enkla båtar, fick glädja sig åt att få lite mat och tak över

huvudet. Arbis var en både populär och omtyckt förläggning.

I nämnda lokaler bedrev föreningen sedan sin verksamhet fram

till den 1 mars 1961 då föreningen på anmodan från Visby Stad,

uthyrde den samma till telefon AB L.M. Ericsson i Stockholm,

som där under 5 år hade sin första verkstadsrörelse på Gotland.

Sedan den 1 juli 1966 och fram till den 1 januari 1975 hyrdes

lokalerna av firma Liljeborgs Möbelaffär som där hade sitt möbellager.

Från och med den 1 januari 1975 hyrdes lokalerna av Jehovas

Vittnen, som där på egen bekostnad ombyggt lokalen till kyrkorum

med tillhörande utrymmen och där bedrivit sin verksamhet.

Bostadsfastigheten på Kinbergs plats fick år 1951 sitt nuvarande

utseende då densamma påbyggdes med ytterligare en våning till

3-våningshus. Fastigheten innehåller numera en 3-rums, en

4-rums och två 6-rumslägenheter. En garagebyggnad som inrymmer

5 garage, uppfördes år 1958 för en kostnad av 15.000

kronor. Garagen i fråga uthyres. På gården har under senare år

iordningsställts biluthyrningsplatser.
 

Då föreningen sedan år 1967 på grund av uthyrning av den

gamla föreningslokalen, varit utan egen möteslokal, beslöt föreningen

år 1967 ombygga en mot S:t Michaelsgränd gränsande

gammal flygelbyggnad till ny föreningslokal. Denna lokal kom

att inrymma möteslokal, kök, styrelserum, hall och två toaletter

samt ett outnyttjat vindsutrymme.
 

Byggnaden stod färdig sommaren 1968. Byggkostnad omkring

100.000 kronor. Byggnadens utformning blev, enligt samstämmiga

utlåtanden, mycket lyckad och föreningen fick på detta sätt

åter eget tak över huvudet. Föreningslokalen användes främst till

egna sammanträden, men uthyres även till fester, kurser och

andra aktiviteter.
 

År 1982 lämnades föreningens handlingar och övriga viktiga

papper till Landsarkivet i Visby för arkivering genom kassören

Willy Petterssons försorg.

31 december 1988 lämnade Jehovas Vittne oss som hyresgäst

och flyttade därefter in i egna nybyggda lokaler öster om Visby.

Den 1 januari 1989 flyttade den nya hyresgästen AB Visby

dansskola in i lokalerna. Efter diverse inre reparationer på hyresgästens

bekostnad blev lokalerna verkligt fina och ändamålsenliga.

I och med detta återställdes lokalernas ursprungliga kulturella

anda som alltid varit rådande i denna lokal nu har kommit åter.
 

Den 18-19 september 1993 firade föreningen sina 120 år.

Festligheterna avhölls på Toftagården med ett åttiotal närvarande.

Föreningen erhöll mycket uppvaktning och då speciellt

från övriga broder föreningar i Sverige och Norge. Under

samma veckoslut stod föreningen som arrangör för Nordens

samarbetande Arbetareföreningars konferens. Ett arrangemang

som blev mycket lyckat och som uppskattades av samtliga deltagare.

Det ströddes många rosor för Visby Arbetareförening

innan gästerna återvände till fastlandet. Efter diverse förhandlingar

med Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Gotlands län,

beslutades av nämnda myndighet den 20 september 1994 att

fastigheten skulle byggnadsminnesförklaras med allt vad detta

skulle komma att innebära för den fortsatta skötseln av fastigheten.

Undantaget från byggnadsminnesförklaringen blev den

lokal som är uthyrd till Visby Dansskola, samt befintlig garagebyggnad.

Under sensommaren och hösten 1995 utfördes den renovering

av fastigheten som tidigare beslutats av kulturmiljöenheten vid

länsstyrelsen. Renoveringen innebar att fastighetens fasad putsades

och färgades om i en behaglig gammaldags färgton, fönsterbågar

och karmar målades om, kupor och rännor, samt även

stuprör byttes ut och ersattes med galvaniserad plåt så att hela

fastigheten kom att ge ett intryck av äldre bebyggelse. Föreningens

del av projektet var kostnadsberäknat till lite över 900.000 kronor.
 

Vår del av kostnaden kom att belöpa sig till cirka 200.000 kr.

Föreningen lät även montera en centralantenn för bättre

TV-mottagning i hyreslägenheterna.

Under 1996 avled en av föreningens äldsta hyresgäster, fru

Märta Carlsson som bott i fastigheten i 45 år. Med anledning av

detta blev en lägenhet ledig för en ny hyresgäst och i samband

med detta helrenoverades även en av de andra lägenheterna.

1997 blev ett dystert år för föreningen då vår mycket omtyckte

ordförande Stig Jonasson lämnade det jordiska. Stig hade

många goda vänner, inte bara i föreningen, utan även bland

våra broder föreningar och många, många andra. Sven Westfält

fick därmed överta ordförandeskapet för den del av året som

återstod. Vid valen för år 1998 omvaldes Sven Westfält till

föreningens ordförande. Under året jubilerade föreningen med

att ha varit verksam i 125 år. Festligheterna, med medlemmarnas

damer inbjudna, anordnades i Odd Fellows lokaler. Kvällen

blev lyckad med god mat, trevlig samvaro och dans kvällen

lång.

Under året har även en hel del underhåll och förbättringar genomförts

också under året i lägenheterna. Under 1999 tvingades

föreningen till omfattande reparationer i föreningslokalen med

anledning av en stor vattenskada. Tvättstugan målades om och

en ny torktumlare införskaffades. Under året erhöll föreningen

erhållit en donation i form av en oljemålning föreställande en

av våra gamla medlemmar nämligen Axel Danielson, som under

sin tid var föreningens ordförande i 42 år. (Se bild på sid

20). Dansskolan har på egen begäran fått sin kontraktstid ändrad

från fem till ett år. År 2000 genomfördes stora renoveringar

och en viss ombyggnad av den lokal som Dansskolan hyr av

föreningen. Kostnaden för hela arbetet belöpte sig på 1.290.262

kronor. Föreningen fick själv stå för hela kostnaden då Länsstyrelsen

inte hade några pengar till detta ändamål. Under året har

även fjärrvärme installerats i hela hyresfastigheten och delvis i

dansskolans lokaliteter. Vid decembermötets val avgick på

egen begäran Sven Westfält från ordförandeposten. Till ny ordförande

valdes Sture Nilsson. Sture har varit medlem i föreningen

sedan 1969. 2001 blev det år då föreningens hyresgäst

Visby dansskola avslutade sin verksamhet i våra lokaler, efter

att ha varit verksamma där i tretton år. Till ny hyresgäst med

tillträde 2002-01-01 utsågs Elfrida André gymnasiet

(Högskolan Gotlands Kommun) med en kontraktstid på 5 år.

Under hösten tilläggsisolerades vindsutrymmet i dansskolans

lokaliteter till en kostnad av 100.000 kronor. Även i stora

fastigheten fick föreningen en ny hyresgäst från och med

2001-12-01. Detta gällde den fastighet som tidigare innehöll en

tandläkarpraktik. I och med detta togs praktikdelen bort och två

rum för vanligt boende iordningställdes. I samband med detta

gjordes en del moderniseringar i lägenheten. Även porten i fastigheten

mot Kinbergs plats restaurerades och fjärrvärme färdiginstallerades

i samtliga fastigheter.

Under år 2003 fyllde föreningen 130 år, detta celebrerades med

en festlighet i Visby för ett 75-tal deltagare varav ett 40-tal från

våra broder föreningar på fastlandet. Föreningen uppvaktades

med många stiliga presenter, vackra ord och välgångsönskningar

av de gästande föreningarna. Arrangemanget blev mycket

lyckat och uppskattat av de närvarande. Vid detta tillfälle hade

vi glädjen att för första gången förevisa vår nya Fana. Vi hade

även utsetts att vara värd för Nordens samarbetande Arbetareföreningarnas

konferens.

Konferensen avhölls i vår föreningslokal under mycket bra anslutning

och föreningen fick en eloge för ett väl genomfört arrangemang.

Föreningslokalen som var en aning sliten efter många års användning

- iordningsställdes 1967 - renoverades för 110.000 kr

och för detta fick föreningen en mycket fin lokal ommålad, nytt

golv, nytt tak och ny armatur mm.

Föreningen tog beslut om att det vindsutrymme som är beläget

ovanför föreningslokalen skulle inredas och detta utfördes sedan

på frivillig väg av föreningsmedlemmarna.

Under år 2003 avled två av de riktigt gamla kamraterna hedersordföranden

Eric Jolby och hedersledamoten Åke Edvardsson.

Föreningens ordförande Hans Gärdeklev avgick 2004 efter endast

1 år på posten på grund av tidsbrist och han efterträddes av

Kent Pettersson. En av föreningens större profiler, bibliotekarien

Gustaf Fritz, lämnade det jordiska i en ålder av 82 år. Gustaf

hade varit medlem sedan 1977 och deltog tidigare med stort

nöje i kortspelet.

Under 2004 påbörjades så arbetet med att inreda vinden till

föreningslokalen. Eftersom kompetens fanns inom föreningen

inom alla nödvändiga områden, klarades projektet av till mycket

förmånliga kostnader. Nämnas kan att teglen till de murade

valven kom från gamla A7 och alltså har över 100 år "på nacken".

Ansvarig för projektet var Olav Lindahl.

Föreningens ”allt i allo”, Karl-Erik Pettersson hade avsagt sig

omval i styrelsen efter att i många år ha innehaft ett flertal olika

poster. Han har varit medlem sedan 1976 och han avtackades

för ett uppoffrande arbete för föreningen och utsågs till hedersledamot.

Föreningen hade tyvärr också hamnat i en rättsprocess

angående ett nybygge på en angränsande tomt. Tomtägaren

hade för avsikt att uppföra ett trevåningshus som helt skulle

skymma havsutsikten för våra fastigheter. Ärendet överklagades

ända till regeringsrätten, men våra yrkanden avslogs.

De unika väggmålningarna från 1700-talet i en av föreningens

lägenheter hade behov av restaurering och arbetet utfördes i

regi av länsstyrelsen. Under 2005 slutfördes arbetet med inredning

av vinden och ett flertal sammankomster anordnades i den

trivsamma miljön. Vår hedersmedlem Karl-Erik Pettersson

invaldes i styrelsen för Nordens Samarbetande Arbetareföreningar

som förste medlem från vår förening. Golfmästerskapet

för de anslutna föreningarna anordnades också för första

gången av vår förening och vi fick många lovord för vårt arrangemang.

Föreningen fick också tillfälle att marknadsföra sig

medialt genom att medverka i det populära radioprogrammet"Maris Café".

 

2006 beslöts att återuppväcka verksamheten med humanitärt

bistånd till behövande, vilket är en av föreningens grundidéer.

En av föreningens grundidéer är humanitärt bistånd till behövande,

och man hade beslutat att åter profilera den delen.

10 000 avsattes till fadderverksamhet och stipendier till medlemmars

studerande anhöriga. Fadderverksamheten skall i första

hand bedrivas inom närområdet för att underlätta besök och

kontakter, och föreningens första fadder”objekt” blev den kombinerade

skolan/barnhemmet i Grostona i Lettland. Lagom till

jul lämnade en sändning med vinterkängor samt en hel del annat

Visby för vidare befordran till barnen i Lettland.

Tre representanter från föreningen reste sedan under våren till

Grostona, för att besöka barnhemmet, och man hade även med

sig bilen full av insamlade gåvor. Bland annat hade Gotlands

Kommun bidragit med datorer, som kom väl till pass i undervisningen.

På hemmaplan fortsatte arbetet med att renovera köket i föreningslokalen,

och i lägenheterna utfördes stambyte. Man tog

även beslut om att ersätta staketet på gården med en kalkstensmur,

samt att anlägga en uteplats i anslutning till muren. Föreningen

har under året gjort utbetalningar till Barncancerfonden,

barnhem i Lettland och stipendier till medlemmars anhöriga.

En av föreningens grundidéer är humanitärt bistånd till behövande,

och man hade beslutat att åter profilera den delen. 10000

avsattes till fadderverksamhet och stipendier till medlemmars

studerande anhöriga. Fadderverksamheten skall i första hand

bedrivas inom närområdet för att underlätta besök och kontakter,

och föreningens första fadder ”objekt” blev den kombinerade

skolan/barnhemmet i Grostona i Lettland. Lagom till jul

lämnade en sändning med vinterkängor samt en hel del annat

Visby för vidare befordran till barnen i Lettland.

Tre representanter från föreningen reste sedan under våren till

Grostona, för att besöka barnhemmet, och man hade även med

sig bilen full av insamlade gåvor. Bland annat hade Gotlands

Kommun bidragit med datorer, som kom väl till pass i undervisningen.

 

På hemmaplan fortsatte arbetet med att renovera köket i föreningslokalen,

och i lägenheterna utfördes stambyte. Man tog

även beslut om att ersätta staketet på gården med en kalkstensmur,

samt att anlägga en uteplats i anslutning till muren. Föreningen

har under året gjort utbetalningar till Barncancerfonden,

barnhem i Lettland och stipendier till medlemmars anhöriga.

Under 2009 har en del olika projekt genomförts, bla har en ny

sopbod byggts för att anpassa till nya bestämmelser för innerstadsfastigheter,

träplanket mot Rydbergs har ersatts av en

vitkalkad mur, och porten mot S:t Michaels gränd har restaurerats.

Hjälpverksamhet riktad mot vårt närområde fortsatte i och med

att föreningen medverkade vid ett barnhemsläger för barn från

Lettland. Föreningen lämnar också bidrag till skolfadderverksamhet

via PLAN, samt till Läkare Utan Gränser.