• Startsida

Visby Arbetareförening är en helt partipolitisk obunden förening som grundades 1873, stadgarna som nu gäller blev antagna den 11 april 1969. Föreningens motto är som följer:
Enighet och broderlig vänskap, till befordrande av upplysning och samband mellan de särskilda samhällsklasserna; gemensamt verkande för allt som kan bereda medlemmarnas nytta och trevnad, samt laglydig strävan efter egen förbättring och allmänt väl ………...

Om inträde i föreningen:
§ 1.
En var, som uppnått 18 års ålder, åtnjuter medborgerligt förtroende och är känd för redbarhet i vandel, kan i den ordning och på de villkor, dessa stadgar föreskriva, bliva medlem av Visby Arbetareförening.
Om sammanträden:
§ 14.
Ordinarie föreningssammanträde hålles i regel en gång i varje månad på tid som av styrelsen bestämmes ………….. Kallelse till ordinarie eller extra föreningssammanträde sker genom annons i en eller flera av stadens tidningar minst tre dagar före sammanträdet………...

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.